Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.
  • Forsikringssummen utbetales skattefritt
  • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode
  • Pengene kan disponeres etter eget ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sykdom

Dette dekkes av forsikringen

Her kan du se hvilke sykdommer som dekkes: 
            
Hjerteinfarkt

Alzheimer og parkinson

Motornevronsykdom

Tversnittlammelse  
Tap av bein og armer 
Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose 
Hjerteklaffkirurgi   
Hjerneslag   
Kreft   
Multippel sklerose
Nyresvikt
Organtransplantasjoner 
Hjernesvulst   
Alvorlig brannskade 
Blindhet 

Døvhet
Tap av taleevne